1 Malaysia

mainmenu

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday0
mod_vvisit_counterYesterday0
mod_vvisit_counterThis week0
mod_vvisit_counterThis month0
mod_vvisit_counterAll757607
Jenis-jenis Ujian & Penilaian PDF Print E-mail
Article Index
Jenis-jenis Ujian & Penilaian
3.2 FORMAT UJIAN GERAK BALAS
3.3 JENIS-JENIS PENILAIAN
3.3.7.1Tujuan Penilaian Formatif
All Pages
JENIS-JENIS UJIAN DAN PENILAIAN

PENGENALAN

Guru merupakan individu yang memainkan peranan penting dalam mengesan perkembangan, kebolehan, kemajuan dan pencapaian murid. Guru bertanggungjawab menentukan hasil pembelajaran yang hendak dinilai. Guru juga merancang dan membina instrumen penilaian, mentadbir ujian, merekod hasil penilaian, menganalisis maklumat, melapor dan menjalankan tindakan susulan yang perlu seperti aktiviti pengukuhan, pengayaan dan pemulihan.

Ujian ialah satu kaedah, tugas atau prosedur yang digunakan untuk memperoleh pemerhatian yang sistematik tentang sifat, atau trait seseorang berhubung dengan aspek pendidikan atau psikologi (Mokhtar Ismail, 1995). Ia penting dalam memperlihatkan kejayaan atau kegagalan calon dalam sesuatu peperiksaan. Selain itu ia juga berfungsi untuk memilih dan menempatkan calon dalam kumpulan pelajar tertentu serta mengenal pasti kelemahan-kelemahan pelajar.

Dalam bab ini anda akan didedahkan dengan jenis-jenis ujian dan penilaian yang biasanya dijalankan dalam konteks dunia pendidikan khususnya berkait dengan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.

OBJEKTIF

Setelah anda mengikuti pelajaran pada bab ini, adalah diharapkan anda akan dapat:

1. menyenaraikan jenis-jenis ujian;

2. menyenaraikan dan menghuraikan jenis-jenis penilaian;

3. mentakrifkan penilaian formatif dan penilaian sumatif;

4. membezakan penilaian formatif dan sumatif;

5. mentakrifkan ujian rujukan norma dan ujian rujukan kriteria;

6. membezakan ujian rujukan norma dan ujian rujukan kriteria.

Jenis-jenis Penilaian

3.1.1 Ujian Pencapaian

Ujian pencapaian ialah ujian yang digubal oleh guru bagi mengukur sejauh mana sesuatu kumpulan murid atau seseorang murid berkenaan telah menguasai sesuatu topik yang telah dipelajari. Ujian pencapaian boleh dijalankan dalam bentuk membuat perbandingan dengan pelajar lain dalam sesuatu bilik darjah (rujukan norma) atau membuat rujukan tertentu bagi sesuatu aras dalam topik (rujukan kriteria) sesebuah dalam kurikulum. Kebanyakan pembinaan ujian pencapaian serta penskoran adalah berteraskan ujian rujukan norma. Ujian pencapaian boleh digunakan untuk mengukur aspek pencapaian akademik, aptitud, siasah, minat, sikap dan sebagainya. Ujian pencapaian akademik dapat mengukur kebolehan, pengetahuan serta kemahiran pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.

Ujian ini dibina oleh guru dan pada peringkat institusi seperti Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) dan Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM). Penggubalan pada peringkat perseorangan dikenali ujian di bilik darjah. Manakala bagi pencapaian peringkat pusat dikenali sebagai PMR, SPM, STPM dalam sebagainya.

3.1.2 Ujian Kecerdasan

Ujian kecerdasan dikenali juga ujian mental. Ujian ini cuba mengukur perbezaan di antara individu. Ujian ini banyak mengalami perubahan serentak dengan perkembangan bidang psikologi. Sejarah ujian ini bermula sejak tahun 1796. Ujian ini mula berkembang sejak Galton pada tahun 1969 apabila beliau cuba mengukur ketajaman deria, gambaran mental serta pencapaian intelektual di antara pelajar genius. Tokoh-tokoh lain yang turut terlibat dalam mengukur aspek mental termasuklah Wundt, Cattell d n Binet (Abu Bakar, 1986). Ujian kecerdasan kanak-kanak terawal ialah skala Binet-Simon.

Bagi kanak-kanak ujian kecerdasan tidak menekankan aspek kebahasaan. Ujian ini mencerminkan pengalaman pada peringkat kanak-kanak. Ujian kecerdasan memberikan bukti secara tidak langsung tentang potensi yang ditunjukkan murid-murid berdasarkan prestasinya. Ujian ini kerap kali digunakan untuk membuat telahan pencapaian di sekolah atau institusi pendidikan tinggi. Contoh ujian kecerdasan lain seperti Ujian IQ, Skala Stanford-Binet, Weschler, Ujian Lorge-Thorndike dan lain-lain.

3.1.3 Ujian Prestasi

Ujian prestasi memerlukan para pelajar membuat beberapa tugasan lain sebagai tambahan kepada menjawab soalan. Penekanan yang diberikan tertumpu kepada kebolehan murid-murid melakukan sesuatu tugasan yang diberi berbanding hanya menjawab soalan sahaja. Hal ini kerana maklumat personaliti seseorang tidak bernilai jika dia menyedari bahawa dia sedang dinilai. Dengan itu dia akan melakukan dengan sebaik yang mungkin. Dalam konteks ujian prestasi, tidak ada gerak balas boleh dianggap sebagai `baik. Misalnya tidak ada ukuran baik atau buruknya minat seseorang itu pada dunia perladangan. Individu yang berminat boleh meneruskan ladang dan sebaliknya boleh memilih bidang lain yang bersesuaian dengan minatnya.

Pada umumnya, ujian prestasi adalah rumit. Guru bebas menggunakan apa sahaja kaedah seperti pemerhatian atau laporan kendiri untuk mendapatkan maklumat pelajar. Pemerhatian boleh dilaksanakan semasa murid melaksanakan tugas yang diberikan, misalnya perbincangan kumpulan, peranan murid dalam aktiviti. Manakala melalui laporan kendiri pelajar sendiri menilai diri sendiri melalui soal selidik tertentu yang menilai peribadi diri.

3.1.4 Ujian Diagnostik

Ujian ini mengenal pasti sesuatu perkara atau masalah yang berlaku dalam pengajaran dan pembelajaran dan menentukan punca-punca yang menyebabkan masalah berkenaan berlaku. Pentadbiran ujian ini bertujuan untuk menentukan kedudukan murid dalam pelajarannya dan mengenal pasti sebab-sebab berlakunya kelemahan murid dalam pembelajarannya. Apabila sesuatu sebab dapat dikenal pasti maka tindakan selanjutnya dalam merancang dan memulihkan keadaan yang berlaku dapat dilaksanakan.

Ciri-ciri ujian diagnostik termasuklah ujian tidak memberikan skor atau gred kepada murid. Disebabkan ujian ini untuk memperbaiki kelemahan tertentu, maka ujian ini dilaksanakan pada masa pengajaran dan pembelajaran masih berjalan bukan pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran. Maklumat daripada ujian dalam ujian ini diterjemahkan dalam bentuk profil individu berasaskan skor tentang aspek-aspek pembelajaran. Profil yang dibuat dapat memperlihatkan kepada guru tentang aspek yang belum dikuasai sepenuhnya oleh murid-murid. Contoh ujian diagnostik seperti ujian menilai bacaan murid yang bertujuan mengenal pasti kemahiran murid untuk mengenal huruf dan menyebut huruf.

Ujian ini penting kerana ia dapat mengenal pasti kelemahan murid dan ini memberikan peluang kepada guru untuk menjalankan langkah pemulihan kepada murid-murid berkenaan. Di samping mengadakan secara formal iaitu melibatkan pensel dan kertas, ujian ini juga boleh dijalankan secara soal jawab, inventory, pemerhatian dan tugasan dari semasa ke semasa.3.1.5 Ujian Kecekapan

Ujian kecekapan ialah ujian yang digunakan oleh seseorang guru untuk menguji kebolehan atau kecekapan seseorang murid atau calon dalam melaksanakan sesuatu tugas atau aktiviti yang diberikan. Lazimnya ujian ini melibatkan penggunaan instrumen yang konkrit seperti penggunaan gambar dan radas serta tidak semata-mata tertumpu kepada aspek bahasa dan pensel-kertas melainkan sewaktu mendapatkan arahan. Contoh ujian kecekapan seperti ujian pada peringkat pra-persekolahan dengan meminta murid mencantum-cantumkan perkataan dengan gambar yang diberikan atau membina semula gambar dengan lengkap daripada potongan-potongan gambar yang diberi atau menjalankan uji kaji menggunakan radas tertentu.

3.1.6 Ujian Bakat

Ujian yang dikaitkan dengan aktiviti membuat telahan ke atas calon. Suatu waktu dahulu bakat dikenal sebagai kebolehan istimewa semulajadi yang dimiliki oleh seseorang individu. Pada umumnya ujian bakat dapat dibahagikan kepada dua kumpulan, iaitu: (i) ujian bakat yang berasaskan kajian secara besar-besaran. Misalnya pada tahun 1930, kajian yang dijalankan oleh Universiti Minnesota tentang bakat mekanikal; dan (ii) ujian bakat yang berasaskan kepada tujuan sesuatu ujian itu dijalankan bagi keperluan tertentu.

Pada umumnya, ujian ini memberikan maklumat asas dalam membuat telahan prestasi masa depan calon. Ujian ini lazimnya digunakan untuk pemilihan calon melakukan pekerjaan tertentu, kemasukan ke program latihan, permohonan biasiswa dan sebagainya. Contoh ujian bakat seperti ujian kemasukan ke maktab perguruan (UKELP). Ujian ini juga digunakan bagi tujuan mengelompokkan individu dalam kumpulan tertentu mengikut kebolehan calon atau individu.

3.1.7 Ujian Personaliti

Ujian personaliti ialah ujian yang disediakan untuk mengenal pasti potensi diri, personaliti, tahap kemahiran, keupayaan , minat, nilai dan sikap seseorang yang diukur melalui alat-alat (instrumen psikologi) yang berbentuk ujian, inventori, indikator dan indeks. Contoh ujian personaliti seperti Ujian Keirsey Temperament.


3.2
FORMAT UJIAN GERAK BALAS

Dalam membina item penilaian, seseorang guru boleh membina sama ada item objektif atau item subjektif atau gabungan item objektif dan item subjektif. Berikut akan dibincangkan format secara ringkat tentang pembentukan jenis soalan berkenaan. Item objektif terdiri daripada beberapa bentuk atau format seperti soalan betul-salah, soalan padanan, soalan aneka pilihan dan soalan berbentuk melengkapkan ayat atau kenyataan. Manakala item berbentuk subjektif boleh berbentuk soalan esei atau struktur.

3.2.4 Betul-salah

Soalan bentuk ini sesuai digunakan dalam bilik darjah untuk mendapatkan maklum balas murid tentang sesuatu topik pengajaran. Item ini mudah dan pantas dibina. Walau bagaimanapun soalan yang berkualiti dan baik memerlukan kemahiran dan tidaklah semudah yang disangka. Item berbentuk ini mengandungi pokok soalan berbentuk kenyataan sama ada betul atau salah. Murid dikehendaki memastikan kenyataan berkenaan sama ada betul atau salah.

Contoh:

1. Sungai Petani ibu negeri Kedah. Betul / Salah

2. Terengganu terletak di Malaysia Timur Betul / Salah

3. Manusia ialah haiwan berdarah panas Betul / Salah


3.2.5 Padanan

Soalan padanan terdiri daripada dua kumpulan objek atau perkara yang berkaitan. Calon atau murid dikehendaki menjawab soalan bentuk begini dengan cara menggaris atau menanda kedua-dua perkara yang berkaitan.


3.2.6 Aneka pilihan

Soalan berbentuk aneka pilihan pula sering digunakan dalam peperiksaan. Soalan jenis ini kerap digunakan kerana ia lebih berkesan dari aspek pengujian kualiti pemikiran, kefahaman, penguasaan kemahiran dan prestasi murid. Bentuk soalan ini mengandungi satu pokok soalan (stem) yang berfungsi sebagai soalan diikuti dengan beberapa gerak balas (pilihan jawapan). Pokok persoalan boleh berbentuk ayat tanya, ayat tidak lengkap, petikan atau kenyataan asalkan jelas dan tepat. Di antara pilihan jawapan berkenaan hanya satu sahaja jawapan yang tepat. Manakala pilihan lain dianggap sebagai pengganggu. Pengganggu hendaklah hampir sama dari segi isi, bilangan perkataan dan mirip dengan jawapan betul.

Contoh:

Harimau bintang itu berlari sangat_______________.

A. deras

B. cepat

C. kuat

D. pantas

3.2.7 Pelengkap

Bentuk soalan memerlukan calon membekalkan jawapan dalam bentuk satu perkataan atau rangkai kata untuk memberikan maklum balas kepada soalan yang berbentuk e melengkapkan penyataan atau ayat yang tidak lengkap. Pada kebiasaannya, soalan berbentuk begini menghendaki murid melengkapkan ayat dengan satu perkataan atau satu rangkai kata yang pendek. Soalan bentuk ini sesuai untuk mengukur hasil pembelajaran yang mudah, iaitu pada peringkat pengetahuan taksonomi Bloom.

Contoh:

 1. Nama ibu negeri Perlis Indera Kayangan ialah..
 2. Kereta pertama buatan Malaysia ialah Proton

Text Box: Contoh:  Nama ibu negeri Perlis Indera Kayangan ialah.. Kereta pertama buatan Malaysia ialah Proton

3.2.8 Esei

Soalan bentuk esei amat digemari oleh kebanyakan guru disebabkan pembinaannya lebih mudah berbanding dengan soalan berbentuk lain. Soalan esei memerlukan pelajar mempunyai pengetahuan yang cukup bagi membolehkan mereka menghubungkan fakta serta prinsip tertentu untuk disusun bagi membentuk satu idea, saranan atau perbincangan yang menyeluruh dan mantap. Soalan bentuk ini memberikan kebebasan sepenuhnya kepada murid untuk memilih, menyusun, menghubungkan serta membentangkan idea dengan menggunakan perkataan sendiri. Menurut Gronlund (1981) soalan jenis esei ini tidak sesuai untuk menguji soalan berbentuk fakta. Soalan esei sesuai untuk mengukur hasil pembelajaran yang tidak dapat diukur dengan menggunakan soalan objektif yang biasanya memerlukan aras kemahiran pada peringkat tinggi seperti mengukur kemahiran memilih, menyusun, mengorganisasi, dan menilai idea. Walaupun soalan esei lebih mudah untuk digubal, pemarkahannya adalah agak rumit dan seringkali mudah menimbulkan bias.

Contoh:

 1. Ceritakan pengalaman yang kamu tidak dapat lupakan.
 2. Tuliskan satu ceritakan tentang keluarga kamu.
  3.3 JENIS-JENIS PENILAIAN

  Penilaian ialah proses yang digunakan untuk membuat keputusan atau pertimbangan nilai daripada beberapa pemerhatian. Oleh itu tujuan menilai dalam konteks persekolahan atau di bilik darjah adalah berkait rapat dengan pengajaran dan pembelajaran. Dari segi pengajaran, maklumat yang diperolehi hasil penilaian yang dijalankan akan dapat membantu guru memperbaiki pengajaran. Sekiranya penyampaian kurang berkesan, maka guru boleh membuat keputusan untuk menggunakan kaedah atau pendekatan lain yang difikirkan lebih bersesuaian.

  Dalam konteks pembelajaran pula, maklumat daripada penilaian tersebut, guru boleh mendiagnos kelemahan dan kekuatan pelajar tentang sesuatu topik pembelajaran. Daripada maklumat tersebut juga, guru boleh memberi gred atau markah serta menempatkan pelajar mengikut aliran pengajian tertentu. Penilaian yang dijalankan oleh guru boleh diklasifikasikan kepada beberapa bentuk seperti penilaian rujukan norma, rujukan kriteria, penilaian formatif dan penilaian sumatif.

  Mengapa guru menguji murid-muridnya?

  Apakah maklumat yang diperlukan oleh guru apabila memberikan ujian?

  Apakah yang harus guru lakukan dengan maklumat yang diperolehi daripada ujian atau penilaian yang dijalankan?

  Text Box: Mengapa guru menguji murid-muridnya?  Apakah maklumat yang diperlukan oleh guru apabila memberikan ujian?  Apakah yang harus guru lakukan dengan maklumat yang diperolehi daripada ujian atau penilaian yang dijalankan?

  3.3.4 Penilaian Rujukan Norma

  Keputusan yang diperolehi oleh murid-murid memberikan beberapa maklumat kepada guru. Pertama, keputusan yang diperolehi oleh murid-murid itu dibandingkan dengan keputusan murid yang lain yang mengambil ujian yang sama atau kedudukan seseorang murid boleh dibandingkan dengan murid lain boleh dalam bilik darjah yang sama atau dalam sesebuah negara. Pendekatan ini dikenali sebagai ujian atau penilaian rujukan norma.

  Ujian atau penilaian yang dibina adalah bertujuan untuk mendapatkan perbezaan yang maksimum antara murid-murid berkenaan. Bagi memastikan tercapai tujuan berkenaan, tahap kesukaran item dikawal agar tidak terlalu sukar dan terlalu mudah. Lazimnya kesukaran soalan adalah berdasarkan nisbah 25% mudah, 50% sederhana dan 25% sukar. Keputusan daripada penilaian atau ujian akan mencerminkan siapa lebih pandai atau di mana kedudukan seseorang pelajar dalam sesuatu bilik darjah atau sekolahnya.

  Ujian rujukan norma ini tidaklah memberikan maklumat secara terperinci tentang kemahiran seseorang murid. Sebaliknya apa yang diberikan penekanan ialah tentang siapa lebih baik daripada siapa. Keadaan ini memerlukan item penilaian benar-benar dapat memastikan perbezaan (mendiskriminasikan) antara pelajar.


  http://www.geocities.com/kheru2006/3.2.JPG

  Menurut Popham (1981), ujian rujukan norma digunakan bagi menentukan status seseorang murid berpandukan prestasi murid yang lain dalam sesuatu ujian berkenaan. Misalnya, seorang murid dapat menjawab 50 item dengan betul daripada 60 butiran ujian. Skor mentah murid ini ialah 50. Kedudukan murid ini dibandingkan dengan calon lain dengan menggunakan satu jadual norma. Jadual berkenaan akan menunjukkan kedudukan calon dalam bentuk pangkat peratusan berbanding dengan satu kumpulan norma yang ditetapkan. Andaikan skor mentah tadi memberikan bacaan pangkat peratusan ke-83 mengikut jadual norma, maknanya muri tersebut berprestasi melebihi atau menyamai 82 peratus daripada murid-murid lain dalam kumpulan norma.

  Dalam konteks penilaian ini, jika ramai murid yang mendapat skor yang rendah, markah lulus lazimnya cenderung akan rendah. Begitu juga sebaliknya. Dengan itu, ada kemungkinan murid yang lemah akan lulus kerana terdapat murid-murid lain yang lebih lemah.

  3.3.5 Penilaian Rujukan Kriteria

  Ujian atau penilaian rujukan kriteria memberikan penekanan yang berbeza daripada ujian rujukan norma. Matlamat ujian ini bukan untuk membandingkan prestasi antara murid. Tetapi lebih menumpukan kepada perbandingan kepada kriteria yang sama yang telah ditetapkan sama ada tercapai atau tidak. Pendekatan ini dipelopori oleh Glaser pada tahun 1963 (dipetik daripada Popham, 1971). Menurut Glaser (1973) kriteria yang digunakan tidak bermaksud akhiran sesuatu kemahiran, tetapi kriteria itu bergantung kepada penetapan oleh guru, yakni pada aras mana yang ingin guru tetapkan kriteria yang harus dicapai oleh murid-murid.

  Menurut Popham (1981) ujian rujukan kriteria digunakan untuk menentukan status individu berhubung domain tingkah laku yang didefinisikan. Ujian rujukan kriteria merujuk kepada satu set tingkah laku kriteria yang telah ditetapkan.

  Bagaimanakah penilaian formatif dan penilaian sumatif dijalankan?

  Text Box:  Bagaimanakah penilaian formatif dan penilaian sumatif dijalankan?


  3.3.7 Penilaian Formatif

  Bagi mencapai matlamat dan objektif yang dirancangkan, aktiviti penilaian seringkali memberikan maklumat penting kepada guru untuk melaksanakan tindakan seterusnya. Penilaian yang dijalankan bagi tujuan memperoleh maklumat bagi memperbaiki kurikulum dikenali penilaian formatif. Penilaian ini dijalankan sepanjang masa dan maklumat yang diperolehi daripada penilaian ini digunakan secara terus menerus. Penilaian lazimnya mendatangkan kesan negatif sama ada kepada murid, guru atau ibu bapa sendiri. Hal ini demikian kerana penilaian sering kali menimbulkan ketegangan kepada golongan berkenaan. Dengan itu, penilaian formatif cuba mengurangkan ketegangan tersebut tanpa membandingkan pencapaian antara pelajar.

  Pendidik yang beramanah seharusnya memberikan penerangan dan bimbingan kepada murid dan kepada ibu bapa murid akan kegunaan serta tujuan penilaian formatif. Ujian yang dibentuk dalam penilaian ini seharusnya bercorak ujian diagnostik yakni yang dapat memberikan input akan masalah yang dihadapi murid dalam mengikuti pembelajaran. Ujian dijalankan sepanjang masa pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Manakala maklumat yang diperolehi hendaklah digunakan serta merta dalam memperbaiki pengajaran dan pembelajaran agar pelajar dan guru sama-sama memperolehi manfaat daripadanya. Misalnya, guru dapat mengenal pasti kelemahan penyampaian pengajarannya, manakala murid dapat mengetahui kelemahan aspek tertentu dalam pembelajaran. Dengan itu penilaian ini bukan sekali-kali bertujuan membandingkan pelajar sebaliknya ingin membantu murid. Dengan itu, tidak ada gred diberikan kepada penilaian atau ujian yang dijalankan. Contoh penilaian formatif seperti sesi soal jawab, latihan yang diberikan guru dan ujian di bilik darjah yang tidak ditentukan gred.

  Bagi memastikan pelaksanaan penilaian yang berkesan, beberapa langkah atau prosedur perlu diberikan tumpuan atau perhatian oleh guru, iaitu:

  iv. Menentukan topik pembelajaran. Dalam sesuatu sukatan pelajaran, mengandungi beberapa topik yang seharusnya dihabiskan sepanjang sesi persekolahan untuk satu tahun. Pengajaran topik-topik berkenaan memerlukan masa yang lama untuk menghabiskan semua sukatan berkenaan. Langkah terbaik ialah menyusun topik berkenaan mengikut peringkat kesukaran. Seandainya topik tersebut mempunyai cakupan yang luas, maka penekanan harus diberikan dan mungkin diperlukan dikecilkan kepada sub-topik tertentu. Dengan cara ini guru akan dapat memastikan murid-murid menguasai sesuatu sub-topik tertentu terlebih dahulu sebelum meneruskan kepada topik-topik seterusnya. Sebelum beralih kepada topik lain, guru akan mengadakan ujian formatif untuk melihat tahap penguasaan sesuatu topik.

  v. Menyatakan aspek dan tahap pencapaian bagi sesuatu topik pembelajaran. Guru harus mengenal pasti aspek-aspek tertentu setiap topik yang perlu dikuasai oleh pelajar. Misalnya pelajar dapat mengenal warna, simbol, membaca dan lain-lain mengikut keperluan topik berkenaan. Setelah aspek berkenaan ditentukan, maka guru boleh menentu tahap penguasaan murid-murid dalam bilik darjah terhadap satu-satu topik berkenaan. Dalam hal ini apabila keputusan menunjukkan 80% hingga 90% pelajar telah menunjukkan penguasaan terhadap sesuatu topik, memperlihatkan bahawa kebanyakan pelajar sudah menguasai topik berkenaan.

  vi. Menghubungkaitkan elemen-elemen yang terdapat dalam setiap topik. Guru perlu menyusun elemen-elemen yang terdapat dalam topik-topik pembelajaran pada peringkat perlakuan tertentu dengan berdasarkan taksonomi pendidikan. Setelah pemeringkatan mengikut tahap perlakuan selesai, gurus seterusnya mengaitkan semua elemen berkenaan yang terdapat dalam satu-satu topik agar saling bertautan dan tidak terpisah.

  vii. Membentuk soalan ujian. Selepas penentuan elemen-elemen berkenaan, misalnya ada sepuluh elemen dalam sesuatu topik, maka setiap elemen berkenaan seharusnya diuji kepada pelajar sekurang-kurangnya satu soalan.

  viii. Mencadangkan langkah susulan. Tujuan penilaian formatif dijalankan ialah antara lain untuk mengetahui tahap penguasaan sesuatu topik pembelajaran di samping kesukaran yang dihadapi oleh murid-murid. Dengan itu tindakan susulan harus dilaksanakan berdasarkan keputusan ujian yang diperolehi. Misalnya, murid-murid masih menunjukkan kelemahan ketara dalam sesuatu topik, maka tindakan selanjutnya yang harus diambil oleh guru ialah mengulang semula topik berkenaan atau mengubah suai pendekatan penyampaian agar murid-murid boleh menguasai topik tersebut.

  Penilaian formatif atau ujian formatif dianggap sebagai suatu strategi pengajaran dan pembelajaran yang dapat membantu guru dan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Guru dan murid-murid masing-masing saling memperolehi maklumat akan kelemahan-kelemahan yang wujud semasa pengajaran pembelajaran berlangsung berdasarkan keputusan ujian yang ditunjukkan. Ini memberikan motivasi kepada guru dan murid untuk membaiki prestasi masing-masing. Guru memperbaiki prestasi penyampaian manakala murid memperbaiki strategi pembelajaran.
  3.3.7.1 Tujuan Penilaian Formatif

  Pada asasnya, penilaian formatif bertujuan untuk memperbaiki pengajaran pembelajaran. Di samping memperbaiki pengajaran dan pembelajaran, secara langsung penilaian yang dijalankan dapat meningkatkan pencapaian pelajar pada akhir sesuatu pelajaran. Hal ini dapat direalisasikan melalui ujian-ujian yang dikendalikan dapat memperlihatkan kelemahan-kelemahan yang wujud sama ada pada penyampaian guru atau penguasaan murid dan seterusnya guru akan memperbaiki agar murid dapat menguasai dengan lebih baik. Situasi ini akan menolong murid-murid menguasai sesuatu unit atau topik pembelajaran dan ini memungkinkan mereka memperolehi pencapaian yang lebih baik pada akhir penggal atau semester persekolahan.

  Penilaian formatif juga dapat memperbaiki kualiti serta dapat meramal pencapaian pelajar. Menjadi satu kepuasan kepada seseorang guru apabila beliau dapat meningkatkan pencapaian murid-murid dari semasa ke semasa. Dengan mengadakan ujian formatif, guru dapat meninggi pencapaian dan mengekalkan pencapaian yang memuaskan. Hal ini melalui perbandingan yang boleh dibuat antara pencapaian murid sekarang dengan pencapaian murid-murid lalu melalui rekod ujian formatif yang telah dikendalikan dan mencatatkan masalah yang dihadapi oleh murid-murid dahulu serta langkah penyelesaian yang telah diambil. Dengan cara ini, guru dapat mengekalkan prestasi pelajar dan meramal pencapaian pada akhir penggal persekolahan.

  Di samping itu, kegunaan penilaian formatif juga bertujuan mengubah suai pengajaran seseorang guru. Hal ini kerana pencapaian yang rendah di kalangan murid-murid barangkali disebabkan oleh kelemahan pengajaran guru itu sendiri. Pendekatan yang diambil oleh guru berkenaan tidak semestinya sama dalam semua sesi pembelajaran yang dikendalikan. Begitu juga murid-murid yang dihadapinya terdiri daripada pelbagai peringkat kebolehan. Ada yang sederhana, lemah dan cemerlang. Keadaan ini memerlukan pengubahsuaian dalam penyampaian guru agar pembelajaran lebih berkesan. Berasaskan penilaian yang dijalankan guru dapat mengenal pasti aspek atau topik yang menunjukkan kecenderungan murid-murid masih lemah dan topik yang telah dikuasai oleh murid. Selain mengatasi kelemahan dalam pengajaran, guru juga dapat menentukan pendekatan yang lebih baik dalam penyampaian. Misalnya, guru menggunakan pendekatan syarahan dalam menyampaikan pengajaran. Pada akhir topik berkenaan, satu ujian formatif dilakukan dan mendapati kebanyakan murid kurang memahami topik yang diperkatakan. Dengan itu guru dapat memahami bahawa pendekatan berkenaan tidak sesuai dan beliau boleh mengubah dengan menggunakan pendekatan lain seperti perbincangan dan sebagainya.

  Penilaian formatif juga bertujuan untuk memberikan bimbingan pembelajaran kepada murid-murid. Maklumat yang diperolehi daripada siri ujian yang dijalankan dapat digunakan oleh murid-murid untuk mengatasi kelemahan mereka. Mereka boleh berbincang dan mendapat bimbingan serta khidmat nasihat daripada guru mereka. Dengan cara itu, murid-murid berkenaan dapat mengatasi masalah mereka dan seterusnya meningkatkan penguasaan pembelajaran. Mereka juga akan menjadi sentiasa bersedia untuk menduduki siri ujian yang dijalankan dan dengan itu memerlukan ketekunan dan tumpuan kepada topik-topik pembelajaran.

  Kesimpulannya, penilaian atau ujian formatif adalah suatu strategi dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang bermanfaat dalam membantu pelajar dan guru. Maklum balas yang diperolehi dapat digunakan oleh guru dan murid-murid serta merta dalam memperbaiki kelemahan-kelemahan yang wujud. Ia memberikan motivasi kepada guru untuk terus berusaha dengan gigih bagi memastikan kecemerlangan pelajar. Manakala pada pihak murid-murid pula, ia memberikan harapan tinggi mereka untuk mencapai kecemerlangan dalam pelajaran.

  3.3.8 Penilaian Sumatif

  Berbeza dengan penilaian formatif yang lebih menumpukan menilai tahap penguasaan pelajar dalam satu-satu topik pembelajaran, penilaian sumatif bertujuan untuk menentukan pencapaian pelajar pada akhir sesuatu penggal persekolahan dan digunakan untuk menentukan keberkesanan sesuatu kurikulum secara keseluruhan.

  Tujuan penilaian sumatif bukanlah untuk membantu murid-murid secara individu dalam meningkatkan pencapaian. Tujuan penilaian sumatif ialah untuk menentukan sejauh mana objektif-objektif sesuatu bidang mata pelajaran yang telah disampaikan oleh guru semasa pengajaran pembelajaran berlangsung di bilik darjah telah dicapai oleh murid-murid. Dengan berdasarkan objektif yang telah ditetapkan melalui pembinaan jadual penentuan ujian, peratusan objektif yang dapat dicapai oleh pelajar dapat diketahui.

  Kedua, penilaian sumatif bertujuan memberikan gred kepada murid-murid berdasarkan pencapaian yang ditunjukkan dalam peperiksaan yang diadakan. Dengan adanya gred yang diberikan, akan memudahkan guru untuk membuat perbandingan antara individu dalam satu-satu bilik darjah atau membuat perbandingan mengikut tingkatan atau kumpulan pelajar. Dengan cara ini guru boleh membuat kesimpulan peringkat pencapaian pelajar mengikut kumpulan tertentu misalnya kumpulan pelajar lemah, sederhana dan cemerlang. Contoh penilaian sumatif seperti penilaian pada akhir penggal, peperiksaan percubaan, UPSR, PMR dan sebagainya.

  Bagi memastikan keberkesanan dalam pentadbiran penilaian sumatif, langkah-langkah berikut harus diberikan penekanan:

  i. Membentuk jadual penentuan ujian yang mengandungi maklumat yang lengkap berkaitan objektif, bentuk item, jumlah item, tempoh penilaian, kandungan dan sebagainya. Ini bagi memastikan kesahan ujian yang bakal dilaksanakan dan kebolehpercayaan keputusan yang diperolehi.

  ii. Menggubal soalan-soalan yang berkaitan dengan isi dan perlakuan yang ingin diuji. Setiap item haruslah menguji objektif pelajaran yang telah ditetapkan.

  iii. Mengumpul item secara sistematik. Misalnya mengelompokkan item mengikut bentuk yang sama. Item objektif diasingkan dengan item mengisi tempat kosong, esei dan sebagainya. Item juga boleh disusun mengikut susunan topik atau mengikut aras kemahiran kognitif. Misalnya menyusun soalan bermula aras rendah diikuti aras lebih tinggi.

  iv. Menyiapkan skema pemarkahan bagi tujuan penyemakan kertas ujian. Ini dapat mengelakkan berlakunya bias dalam pemberian markah murid-murid.

  v. Menyediakan arahan yang jelas tentang apa yang seharusnya murid lakukan dalam menjawab setiap soalan yang dikemukakan.

  vi. Menguji item tersebut terlebih dahulu melalui ujian rintis kepada sampel pelajar bagi memastikan ujian yang bakal dijalankan itu benar-benar sah dan boleh dipercayai serta dapat membaiki kelemahan-kelemahan yang wujud pada item berkenaan.

  vii. Menganalisis item yang telah ditadbir secara rintis bagi mengetahui aras kesukaran item, daya diskriminasi item, ketunggalan item, kesahan dan kebolehpercayaan berkenaan serta memastikan pilihan jawapan yang disediakan (distraktor) dapat berperanan dengan baik.


  3.3.8.1 Tujuan Penilaian Sumatif

  Pada umumnya, penilaian sumatif untuk menentukan pencapaian murid sebagai satu kumpulan dengan membezakan antara pencapaian pelajar berdasarkan gred yang telah ditentukan. Selain itu, penilaian sumatif juga bertujuan untuk mengiktiraf kebolehan dan kemahiran yang dimiliki oleh pelajar. Ini berdasarkan skor yang diperolehi oleh pelajar dalam penilaian yang dijalankan.

  Guru atau pendidik juga dapat membuat ramalan akan kejayaan murid dalam sesuatu mata pelajaran. Pencapaian pada peringkat awal biasanya mempunyai perhubungan yang tinggi dengan peringkat pencapaian yang seterusnya. Misalnya, kemahiran mengenal huruf murid akan menjadi ramalan kepada kemahiran untuk menyusun huruf-huruf dalam membentuk perkataan pada masa depan.

  Penilaian sumatif juga dapat dijadikan petunjuk dalam memulakan sesuatu kursus baru yang berkaitan. Sebelum memulakan sesuatu kursus baru murid-murid dikehendaki terlebih dahulu menduduki ujian yang menentukan peringkat pencapaian mereka agar dapat memastikan murid-murid berkenaan telah menguasai kemahiran asas yang diperlukan dalam sesuatu kursus baru berkenaan. Sekiranya murid-murid berkenaan sudah mencapai peringkat tertentu, barulah mereka dibenarkan untuk mengambil kursus tersebut.

  Selain itu, keputusan penilaian sumatif juga dapat memperlihatkan peringkat pencapaian yang berbeza mengikut kumpulan. Item yang sama ditadbir kepada beberapa kumpulan bagi tujuan membuat perbandingan pencapaian yang diperolehi. Dengan cara itu, perbandingan pencapaian dapat dibuat dalam menentukan kelompok pelajar lemah, sederhana dan cemerlang serta kelas (bilik darjah) yang lemah dan cemerlang.

  Kesimpulannya, penilaian sumatif ialah penilaian yang dijalankan telah lama dilaksanakan dalam dunia pendidikan dengan tujuan utama ialah untuk memberikan gred kepada pencapaian murid. Di samping itu, penilaian ini juga dapat digunakan secara menyeluruh dalam memperbaiki sesuatu kurikulum kerana keputusan yang diperolehi lebih menyeluruh. 3.3.9 Perbezaan Penilaian Formatif Dan Penilaian Sumatif

  Aspek

  Penilaian Formatif

  Penilaian Sumatif

  Konsep

  Ujian yang boleh dibentuk dan ditadbir secara formal atau tidak formal bagi mengesan kemajuan atau penguasaan murid terhadap sesuatu pembelajaran

  Ujian yang dijalankan secara formal bagi mengesan pencapaian murid dalam tempoh tertentu persekolahan.

  Tujuan

  Mengenal pasti tahap penguasaan dan kemajuan murid dan seterusnya mengambil langkah susulan bagi membaiki kelemahan yang wujud.

  Mengenal pasti pencapaian pelajar untuk beberapa topik pembelajaran dan seterusnya memberikan skor dan gred pencapaian pelajar.

  Waktu penilaian

  Sepanjang pengajaran dan pembelajaran berlangsung

  Selepas beberapa topik pembelajaran atau pada pertengahan atau akhir penggal persekolahan.

  Kaedah

  Formal : pensel-kertas

  Tidak formal : pemerhatian, soal jawab, tugasan, latihan

  Dibuat secara individu atau dalam kumpulan

  Dibuat secara formal ujian pensel-kertas, lisan.

  Dijalankan secara berkumpulan

  Selepas penilaian dijalankan

  Membaiki kelemahan murid serta merta dengan mengulang semula topik pembelajaran pemulihan

  Menjalankan aktiviti pengukuhan pengayaan

  Menempatkan murid mengikut kumpulan pencapaian yang sesuai.

  Memberikan pengiktirafan sijil, hadiah dsb.

  Membaiki kurikulum / mata pelajaran

  RUMUSAN

  Dalam menyediakan ujian yang baik dan berkesan, guru merupakan penggerak utama. Hal ini demikian kerana guru yang lebih arif tentang bidang yang telah diliputi sepanjang pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Ujian yang dilaksanakan oleh guru dapat memberikan tentang kesan pembelajaran untuk tempoh yang pendek mahupun jangka waktu yang lebih panjang. Ujian yang dilakukan dalam tempoh pengajaran pembelajaran yang berlangsung membolehkan guru mengetahui tahap penguasaan pelajar tentang topik-topik yang telah dibincangkan di samping mengetahui masalah yang dihadapi pelajar dan seterusnya menjalankan aktiviti yang bersesuaian seperti aktiviti pemulihan. Sementara ujian yang dijalankan pada akhir sesuatu penggal aman memberikan maklumat berkenaan pencapaian pelajar secara umum setelah pengajaran pembelajaran berlangsung dalam tempoh tertentu. Dengan itu juga guru-guru dapat membandingkan serta menggredkan pelajar mengikut pencapaian yang diperolehi sama ada dalam kumpulan pelajar yang lemah sederhana atau cemerlang

  Latihan:

  1. Mengapakahkah aktiviti penilaian dijalankan dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah?

  1. Apakah yang dimaksudkan dengan ujian rujukan norma

  1. Nyatakan maklumat yang boleh diperolehi daripada ujian di bawah:

  a. Penilaian formatif

  b. Penilaian sumatif

  Text Box: Latihan:  Mengapakahkah aktiviti penilaian dijalankan dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah?  Apakah yang dimaksudkan dengan ujian rujukan norma  Nyatakan maklumat yang boleh diperolehi daripada ujian di bawah: a.      Penilaian formatif b.      Penilaian sumatif


  Ringkasan:

  Ujian pencapaian - ujian yang digubal oleh guru bagi mengukur sejauh mana sesuatu kumpulan murid atau seseorang murid berkenaan telah menguasai sesuatu topik yang telah dipelajar.

  Ujian kecerdasan disebut juga ujian mental - mengukur perbezaan di antara individu.

  Ujian prestasi - memerlukan para pelajar membuat beberapa tugasan lain sebagai tambahan. Penekanan yang diberikan kepada kebolehan murid-murid melakukan sesuatu tugasan.

  Ujian diagnostik - mengenal pasti masalah yang berlaku dalam pengajaran dan pembelajaran dan menentukan punca-punca yang menyebabkan masalah.

  Ujian kecekapan - digunakan oleh seseorang guru untuk menguji kebolehan atau kecekapan seseorang murid melaksanakan sesuatu tugas atau aktiviti.

  Ujian bakat - Ujian yang dikaitkan dengan aktiviti membuat telahan ke atas calon tentang bakat atau keistimewaan yang dimiliki.

  Ujian personaliti - untuk mengenal pasti potensi diri, personaliti, tahap kemahiran, keupayaan , minat, nilai dan sikap seseorang murid.

  Ujian rujukan Norma keputusan ujian seseorang calon dibandingkan dengan dengan keputusan pelajar yang lain yang mengambil ujian yang sama sama ada dalam kelas yang sama atau berlainan.

  Ujian rujukan kriteria maklumat atau prestasi pelajar dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan tanpa melibatkan perbandingan antara pelajar.

  Penilaian formatif penilaian berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Memberikan maklumat sejauhmana pembelajaran telah dikuasai.

  Penilaian sumatif dikaitkan penilaian pada akhir penggal atau semester. Memberikan nilai yang membezakan antara peringkat pencapaian pelajar.

 

FREE DOWNLOAD

Soalan Psikologi Pendidikan

DOWNLOAD UNTUK CADANGAN JAWAPAN


Soalan 1  

Berdasarkan pengalaman anda sebagai seorang guru, terangkan mengapa pentingnya seseorang guru mempelajari psikologi. Bincangkan implikasi psikologi pendidikan dalam bilik darjah anda. Beri contoh-contoh yang sesuai untuk menyokong jawapan anda. (1 jam)


Soalan 2  

Pada pendapat anda, bagaimana anda dapat membantu murid anda mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimum? Asaskan perbincangan anda pada tajuk-tajuk berikut :
Teori-teori perkembangan manusia
Potensi manusia
Motivasi
Perbezaan individu                    (2 jam)


Soalan 3  

Kenalpasti seorang murid anda yang bersifat ekstrovert dan seorang lagi yang bersifat introvert. Jelaskan dengan contoh-contoh yang sesuai, bagaimana anda dapat meningkatkan cirri-ciri positif kedua-dua personaliti ini.


Soalan 4(a)  

Pemimpin yang baik adalah pengurus yang baik. Huraikan pernyataan ini mengilkut konteks bilik darjah. Adakah anda melihat anda sebagai pengurus yang baik? Fokuskan perbincangan anda kepada aspek-aspek berikut:
. rutin bilik darjah
. disiplin bilik darjah


Soalan 4(b)  

Keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah bergantung kepada kualiti pengurusan bilik darjah. Bincangkan pernyataan ini berasaskan pengalaman mengajar anda dengan memberi contoh-contoh yang sesuai.


Soalan 5(a)  

Banding beza antara 5 teori pembelajaran yang telah anda pelajari. Teori pembelajaran manakah yang biasa anda amalkan dalam bilik dajah anda? Beri sebab-sebab bagi menyokong pilihan anda.


Soalan 5(b)  

Pengetahuan tentang teori-teori pembelajaran adalah penting sebelum proses pembelajaran. Berdasarkan pengalaman mengajar anda, bincangkan pernyataan dengan memberi contoh yang sesuai.

Lagu KBSR Tahun 1

DOWNLOAD LAGU KBSR YEAR 1

mp3 Raya

mp3 Raya

Seni Dalam Pendidikan

TAJUK 1: SOALAN TUTORIAL  

Anda dikehendaki membaca beberapa artikel, journal atau buku seni dalam pendidikan. Senaraikan faedah mata pelajaran Seni Dalam Pendidikan kepada seorang pendidik dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Terangkan faedah itu dan kepentingan seni dalam pendidikan di sekolah rendah dengan rujukan kepada teori pembelajaran. Jawapan anda hendaklah disokong dengan pandangan tiga orang tokoh dalam bidang ini.


TAJUK 2: SOALAN TUTORIAL  

Berdasarkan senario waktu rehat di sekolah anda, tuliskan dan buat catatan dalam bentuk grafik berasaskan pemerhatian yang berikut:


TAJUK 3: SOALAN TUTORIAL  

i. Tulis satu refleksi individu yang ringkas tentang apa yang anda telah pelajari dan alami berasaskan kepentingan deria terutamanya dalam konteks anda sebagai pelajar dan guru.


TAJUK 4 : SOALAN TUTORIAL  

Berdasarkan latihan yang diberikan di atas, anda dan rakan-rakan dikehendaki melakonkan situasi di pasar malam itu. Anda dikehendaki mengunakan bahan-bahan gantian untuk menggambarkan eksplorasi, pengalaman dan ekspresi bagi situasi itu.


Contoh RPH MUZIK

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 1 
Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Muzik Mata Pelajaran : Pendidikan Muzik
Masa : 8.15 9.15 pagi
Tarikh : 24 .1. 2009
Kelas : 1 Bestari
Bil Murid : 36 Orang
Tajuk / bidang : Nyanyian dan mengenal alat-alat perkusi.
Item : Melodi dan alat perkusi.

Hasil Pembelajaran : Menyanyi mengikut senikata lagu dan mengenal alat-alat perkusi

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 2 
Mata Pelajaran : Pendidikan Muzik
Kelas : Dua Intelek
Masa : 8.45 pagi 9.45 pagi
Bilangan murid : 34 orang
Aspek : Pengalaman muzikal

Item : 2.1.2 Menyanyi secara muzikal - melodi
Tajuk Lagu : Anak Itik Tok Wi
Kemahiran : Menyanyi dengan sebutan yang jelas dan tepat.
Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid boleh

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 2 
Mata Pelajaran : Pendidikan Muzik
Kelas : Dua Intan
Masa : 8.45 pagi 9.45 pagi
Bilangan murid : 30 orang
Aspek : Persepsi Estetik

Item : 1.2 Melodi, warna ton, alat perkusi
Tajuk Lagu : Aku Burung Tiung
Kemahiran : Menyanyi dan memainkan alat muzik secara muzikal Tempo dan melodi.
Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid boleh

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 2 
Mata Pelajaran : Pendidikan Muzik
Kelas : Dua Bestari
Masa : 8.45 pagi 9.45 pagi
Bilangan murid : 35 orang
Aspek : Pengalaman muzikal
Item : 2.1.2 Menyanyi secara muzikal - melodi

Tajuk Lagu : Anak Ikan
Kemahiran : Menyanyi dengan sebutan yang jelas dan pernafasan yang betul
Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid boleh


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 3 
Mata Pelajaran : Pendidikan Muzik
Kelas : 3 Bestari
Masa : 9.20 -10.20
Bil. Murid : 20 orang
Aspek : Persepsi Estetik
Item : 1.2.3 Warna Ton

Kemahiran : 1.1 Memberi perbezaan bunyi empat alat perkusi dengan Respon yang sesuai.
1.2 Memainkan alat perkusi mengiringi lagu yang telah dipelajari mengikut detik
lagu. Objektif :

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 4 
Mata Pelajaran : Pendidikan Muzik
Kelas : Empat Al-Bukhori
Masa : 9.45 pagi 10.45 pagi
Bilangan murid : 35 orang
Aspek : Permainan Rekoder

Item : Pengenalan Rekoder
Tajuk Lagu : Padiku

Kemahiran Hidup

Soalan 1

Dalam proses pengajaran terdapat beberapa kompenan yang perlu anda tumpukan. Apakah komponen-komponen tersebut ?

     Proses pengajaran dan pembelajaran melibatkan tiga komponen penting iaitu perancangan, penyampaian dan penilaian. Untuk melihat ketiga-tiga komponen ini, lihat rajah di bawah...

BAHAGIAN A : Ujian Objektif
Mengenali Negara Kita. (Contoh soalan mengikut aras)

a. Aras Pengetahuan
b. Aras Kefahaman.
c. Aras Analisis.
d. Aras Penilaian.
e. Aras Aplikasi
f. ...

SOALAN TUTORIAL

Dalam menjayakan pengajaran mikro, anda perlu menguasai kemahiran penyampaian. Huraikan kemahiran-kemahiran itu dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan jelas.

Contoh RPH KH

Rancangan Pengajaran Harian Tahun 6(1)
Kelas : 6 Rajin
Masa : 8.45 9.45
Bidang : 2. Perniagaan dan keusahawanan
Unit : 2.3. Mempromosi jualan
Tajuk Pembelajaran : 2.3 (c) Promosi melalui katalog.
Objektif : Murid dapat merekabentuk dan menghasilkan katalog mudah.
Alatan / bahan : Kertas A4, keratan akhbar, majalah, gunting, gam, marker pen, stapler dan pensel warna.
Penerapan nilai : Kerjasama, berjimat cermat

Rancangan Pengajaran Harian Tahun 6(2)
Kelas : 6M
Masa : 10.45-11.45
Bidang : Reka Bentuk dan Teknologi
Unit : Baik pulih dan Penyenggaraan
Tajuk Pembelajaran : Penyenggaraan dan membaiki kerosakan kecil pada perabot
Objektif :Murid dapat menguasai kemahiran asas dalam penyenggaraan dan membaiki kerosakan kecil pada perabot
Alatan/Bahan : Tukul, Paku, Gergaji, Pita Ukur, Pensil, Sesiku L, Kertas Las,
Syelek Penerapan Nilai :Kerjasama dan berdisiplin

Rancangan Pengajaran Harian Tahun 6(3)
Tahun : 6
Masa : 1jam
Bil murid : 32
Bidang : Rekabentuk dan Teknologi
Unit : Jahitan
Tajuk : Penghasilan artikel
Objektif : Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
a) Mengenal pasti bahan terpakai untuk dikitar semula
b) Menjahit artikel mudah daripada bahan terpakai
Pengalaman sedia ada : Murid sudah tahu :
a) Alatan yang biasa digunakan untuk menjahit
Nilai : Sabar, mencintai alam sekitar, bekerjasama.
ABM : Gunting, pita mengukur, roda surih, jarum peniti, kertas kabar tukang jahit, jarum jahitan tangan
Bahan : Fabrik dari bahan terpakai, Pola yang berukuran 16cm x 16cm, Benang yang sesuai dengan fabrik, kun, span.

Rancangan Pengajaran Harian Tahun 6(4)
Kelas : 6 Bijak
Masa : 10.35 11.35 pagi
Bidang : Perniagaan dan Keusahawanan
Unit : Sikap pengguna yang bijak
Tajuk Pembelajaran : Mendapatkan maklumat barang
Hasil Pembelajaran : Aras 1
1. Mengenal pasti ciri barang yang masih baik
2. Membanding beza barang yang masih baik dan barang yang rosak
Aras 2
1. Mendapatkan maklumat daripada label barang
BBM : Susu, buah-buahan, label, tin minuman

Band kssr Year 1

Muzik Tahun 1

MUZIK BAND 1
MUZIK BAND 2
Lampiran evidence bertulis BAND 2
Lampiran evidence lisan BAND 2
MUZIK BAND 3
Lampiran BAND 3
MUZIK BAND 4
MUZIK BAND 5
MUZIK BAND 6

Bahasa Inggeri Tahun 1 (SK)

BI BAND 1
BI BAND 2
BI BAND 3
BI BAND 4
BI BAND 5
BI BAND 6

Bahasa Inggeris Tahun 1 (SJK)

BI BAND 1
BI BAND 2
BAND 3
BI BAND 4
BI BAND 5
BI BAND 6

Laman Pilihan
Copyright © 2018 cikgumuzik. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
grand piano vsti download download pocket inv editor pro for android download psd viewer for mac download free luv kush kand download carnatic music for free download pydev for linux download esx 4.1 u1 corra nx zero download mp3 pes 2011 hiszpański komentarz download download u kiss cinderella download metallica when a blind man cries pes demo download 2006 download movie maker dansk marco polo filme download dublado new american streamline departures download free download raid drivers for windows 7 download lagu stereophonics maybe tomorrow pokemon ash gray download emulator janela secreta download rmvb dublado microsoft .net active template library download download yg toot it and boot it dirty l2walker goddess destruction download how to download starkid script msn chip download 2009 download x ray on phone capitão america download dublado baixe de tudo download in my world ao no exorcist nulldc download for ps3 download applications for 3ds language mismatch on download content mw3 france real time 3d download download snow transformation pack lion download xadrez para celular nokia download bakit pa ba by sarah trilha sonora projeto x download download dual player games download question paper of acio childhood's end download pink floyd download dorama skip beat free download rajasthani youtube video oosaravelli songs download blogspot rick ross ten jesus download download videos von jeder seite download tomorrowland summer 2011 mix download glenn frey the heat is on mp3 srs hd audio lab download shiv mahapuran episode 1 download suara suara unik mp3 download tk file explorer download for samsung s3310 download harvest moon animal parade rom download fishbot metin2 uk download film rambo 5 gratis download gratis hotspot shield launch download 3par inform management console medion gopal e3240 update download download midas magic spells aurum download update 4.10 ps3 download technical report template download my life in ruins soundtrack download smash bro 64 area 51 download free game download i mobile market for android download on air 1.0 download mjm photo recovery download mae the sun and the moon bungie download halo reach maps download web player tv download games for qmobile a5 free download pather panchali full version download players title track mp3 gwen stefani cool video download symbian anna download 2012 qual o melhor site download jogos download sp2 vista dansk download pes games 2010 download saturday night live seth macfarlane download cd jovem pan planeta dj 2011 download serie sherlock holmes download vdo to ipad tweet adder registration key download download tradução narração pes 2012 pc download psx4droid galaxy s2 download dil tera deewana 1962 songs funk do kuat download download cd clayton e romário vet emergency 2 download free download exaltasamba cd 25 anos mercedes benz game download tagalog movies 3gp download download data structure schaum series ebook download jangan takut sammy simorangkir husn bewafa movie download free download frets on fire dragonforce download the vixen manual download stuck on escalator video download m indicator for windows xp peggle download with crack download unlock code blackberry download nvidia 8800 drivers st 2 form download dionne bromfield mama said download free download amd radeon 6470m mon bled download mp3 download humayun ahmed books century gothic eot download download ogene do by frank edwards gippy grewal pistol download baho me botal dj download habib wahid bolchi tomake download hoedown throwdown dance steps download download yuvvh video song download titan quest pc download gratis maddi jane price tag download normal map plugin gimp download the qwaser of stigmata sub ita download free addicted enrique iglesias mp3 download tmnt the video game download l'erba cattiva emis killa gratis trigger download with php download graboid for ipad familia regis danese download mp3 aaron lili download free mp3 free mp3 download of intuition by cn blue pamiętniki wampirów download sezon 1 peb download oluwa noni video by wizkid download mx one antivirus 4 wouldn't change a thing free mp3 download dare to dream 3 download dart 8 iso download download firebreather o lança fogo dublado download lagu akustik peterpan download imagini desktop cu john cena prisma brasil meu lar download download cognos for linux download alt world 2 ibrowser download for laptop download new york new york download watermarks for word download world development indicators 2011 m.a.r.c. mario nes rom download download traduçao quake 4 free download of epic bot download mystery p.i. full version free manele noi download albume 2011 dhinka chika mp3 tone download download sgs3 stock firmware amcap driver download windows xp download karma girl by jennifer estep edelweiss visual novel english download download bomberman vs zombies apk download topographic maps australia download maher zain barak allah download game java n gage download viavoice for windows zac brown band toes download bee top download ringtones free hindi download ishq e mamnoon song download cd any given thursday zug simulator demo download chip download opening 11 fairy tail download rita springer beautiful you metallica the unforgiven clip download download gamertag on xbox download musicas gospel heloisa rosa download c&c red alert 3 crack download s1 live for speed download tirupati balaji wallpapers download sing by my chemical romance mp3 free download fsj file splitter download maple vac hack kush and orange juice download wiz khalifa download álbuns do kiss froggy jump download für handy download the l word season 5 episode 4 download robyn body talk mp3 download msvcr80 dll office fazer e compreender piaget download hoe download je gratis films jed madela forever blue download download lexmark scan center download d link g dwl g510 download yahoo messenger 1 8 quentin harris mp3 download download minecraft single player launcher download musica anni 50 download mise a jour ps3 3.55 download mp3 winda viska putih champions league highlights download free credit wizard v1.1 b1 download gratis download do nfs underground 2 download everyday is exactly the same command to download wft file download the jayhawks blue gpgdragon usb driver download enb gta mod download ese par de anillos download sad piano 1 download download garmin voices with tts download puzzle world 2 mobile download song aye nazneen suno na download nba 2k12 save editor download apuesta por rock roll tumsa nahin dekha download song download zombie map pack ps3 download do filme pequena miss sunshine ovvoru pookalume download mp3 download maji love 1000 full satyamev jayte 3gp download blacklist for nokia c2 01 download x lite sip phone download download g dragon one of a kind mv download path for iphone 3g ninja jiraya download dublado rmvb download 2012 mls schedule m indicator for android download to pc download transporter the series give the guy a hand milte milte hasi mp3 download download nirmal baba tv episodes company logos to download download img tool 2.0 symulator john deere 1510e download free train locator software download colors mp3 download code geass download idm 6.09 build 2 patch download driveri za zvuk free download unfinished business nora roberts tradewinds odyssey download full download htc tattoo games mv bill despacho urbano download cd blackberry bold download language redcine x download for mac download maurette brown clark i hear the sound download tu na jaane aas paas lame.dll mp3 encoder download download david guetta i am titanium download born this way lady gaga honey singh free mp3 download jquery ui datepicker download whatcha say chipmunk version download download zyxel g 202 driver windows 7 download indonesia lagu mp3 download naff kau masih kekasihku mp3 mobile antivirus jar download mar jawan download song download lightning strike snow patrol ghita munteanu zilele noptile download fisierul meu gry download pełne wersje firma chcesz czy nie download download lagu gugun blues shelter download pimsleur french course metropcs samsung admire driver download yakusoku no basho e download mp3 download jay z decoded for free download caminhoes 18 wos alh download playback renascer praise 6 download gpu plugin psx emulator download game billiard for windows 7 download manual adobe flash player 11 download spiderman friend or foe crack fate zero opening 2 video download download choti si omer mein ps2 bios download bin panasonic nv gs180 driver download stay alive download avi download hooligans 1 legendado download kkm tik sma download krizz kaliko shock treatment zip informatica 8.6.1 license key download download luiz gonzaga jr free download typing master key download galaxy quest soundtrack download gta sa chomikuj download kula world for pc free download free breathing jason de rulo mp3 download being erica 1x13 download lagu baru hafiz dan siti download hero regina spektor download beat shakers ma cherie download unity 3d 3.5 beta download true to the game book subway surf hack download download zelia duncan telhados de paris lucida grande download pc download bhagat singh songs download winpe and imagex download it's your love tim mcgraw vag tacho software download manufacturers download army study guide pdf eminem not afraid download zippy download flaming pink floyd download tolerância ana carolina download struts 2 api docs castor download call of duty download tema doraemon windows xp jetfighter 5 download chip download huawei drivers vista download lagu piala champion response headers download file flt cry 2 .r00 download download jaan jaan jelly song softwares download windows 7 font collection download blackberry download game kuis who wants to be a millionaire download net framework 3 total six pack abs download free download crack flatout 2 download dream chasers meek mill zip download the spectrum song fourth floor mp3 download download escola de talentos vol 3 download soundmax ad1986a audio driver tab p1000 download mode download nur kasih the movie full free gameloft download for sony ericsson dragon naturally speaking 6 download download shyam bhajan mp3 le maitre de l'air download free download of revolt full version game download dreams collide colbie caillat download touch rockin the club mp3 download não conte a ninguém legendado rmvb d k bose free video download download the phonics builder software hiyoku no hana download mp3 download naruto shippuden 181 hd tamil bakthi padalgal mp3 download download goodman gilman pharmacology 12th edition linksys 2.4 ghz driver download lip arabic windows 7 download sap download abap program players hindi movie 720p download rita ora party download mp3 nane download ca o stea download switch will smith spider man 2 download legendado download babi minune am plecat in lume diwan tamil movie download download the oc baixe de tudo pure cardio insanity download free zumodrive download for android balada boa gusttavo lima download 320 download enter bluetooth driver for windows 7 tom g vol 7 download download deadliest warrior season 1 free filme download de graça street legal racing redline download for windows 7 download nokia 7210 supernova applications marco carta discografia download download hooked on a feeling blue swede mp3 download easybcd latest version download sfondi tablet android download christina walk away download yolanda be cool americano download butch clancy to destroy a home adobe premiere 3.0 download download police siren ringtone free apresentação da filosofia sponville download play store download per tablet download copilul de aur amor zippy download update counter strike condition zero download filme alem da vida download fisierul meu balada boa download gimme dat ciara video version free download asbak band cara mencintaiku download erfan dore mp3 download zindagi pyar ka geet hai female doktor house 8 download download ovi for nokia e71 whistle flo rida download mp3 skull download video 3310 by 9ice free download my 60 memorable games zoner photo studio 9 download doxygen download for mac minecraft inventory editor download beta 1.3 download jorn van deynhoven headliner ariana grande ft iyaz download download gameboy color roms gbc games bonnie e clyde para download download trainer of pop3 ez switch setup wizard download och karol 2 download dvdrip download apple braille font mass effect 3 download soundtrack download itunes account iphone aoe 2 age of kings download backtrack 5 download mirror download computer networks ebook download cracked version of minecraft download dlc halo reach download filmes feitiço do tempo download djview for mac download ost guilty crown mp3 download lagu viola on 7 satu satu download claudia leite copacabana download misfits episode 1 squeezebox server 64 bit download wordweb free download with dictionary download el fuerte silvestre dangond download led zeppelin rock n roll mp3 uml distilled free download pdf